Darowizny na cele Fundacji

Można wesprzeć naszą Fundację, wpłacając dowolną kwotę na nasze konto lub w gotówce, tytułem „darowizna na cele statutowe”. Fundacja IWP działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ma prawo przyjmowania darowizn na realizację celów statutowych.

Darczyńca może wyznaczyć szczegółowy cel, na który darowizna musi być przeznaczona, jest to tzw. darowizna celowa. W tytule przelewu lub na druku KP musi wpisuje się informację, na jaki cel zostaje przekazana darowizna przez darczyńcę. Fundacja ma obowiązek przeznaczyć otrzymaną darowiznę pieniężną na realizację tego właśnie celu.

Dla realizacji celów statutowych przyjmujemy również darowizny rzeczowe.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 20.000,00 zł, uzyskują o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Mecenasa Fundacji.

Darowiznę można przekazać poprzez PayPal